Zásady ochrany osobních údajů

(aktualizováno: 4. ledna 2021)

Provozovatel internetových stránek s obchodním názvem Centrum vzdělávání - K, na adrese www.cv-k.cz, je paní Kateřina Jozová, IČ 69277125, sídlo Dvořákova 104, Lomnice 35601.


Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je paní Kateřina Jozová IČ 69277125 se sídlem Dvořákova 104, Lomnice 35601 (dále jen "Správce");
 • Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: kontakt@cv-k.cz, tel.: +420 737 508 385;
 • Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.


Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Našich zákazníků (účastníku vzdělávacích kurzů), kteří využili nabídky našich služeb.
 • Potenciálních zákazníků, se kterými jednáme za účelem přípravy nabídky či posouzení spolupráce.
 • Zájemců o naše služby, kteří navštívili naše stránky, kontaktovali nás prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře na webových stránkách či sociálních sítí.
 • Zájemců o spolupráci, kteří nás kontaktují prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře na webových stránkách, sociálních sítích či pracovních portálů.
 • Lektorů, kteří zajišťují realizaci některých našich služeb.


Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl objednavatel služeb / zákazník, zájemce o naše služby a lektor, a které správce získal také na základě plnění smlouvy pro realizaci výuky příslušného vzdělávacího programu.
 • Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smluvního vztahu, nebo pro splnění podmínek realizace vzdělávacího programu.


Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje účastníka (kupujícího) vzdělávacího programu z následujících důvodů:

 • Za účelem registrace na webové stránce www.cv-k.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů.
 • Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího/účastníka kurzu (akademický titul, jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, typ ukončeného vzdělání, podpis, název právnické osoby, která pro fyzickou osobu objednávku zařizuje, její IČ, DIČ, adresu sídla, e-mail, bankovní spojení).
 • Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi účastníkem a Správcem.
 • Za účelem evidence účastníků, k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů a k archivaci dat, které provozovatel vzdělávaní musí uchovávat.
 • Za účelem vydání osvědčení o úspěšném ukončení vzdělávacího programu kupujícího, uchování souvisejícího dat pro případné vydání duplicitních dokumentů, a to na základě splnění podmínek nařízených orgánem vydávající licenci k realizaci dalšího vzdělávání dospělých podle zvláštních předpisů.
 • Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění smluvního vztahu. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.
 • Osobní údaje nejsou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.


Použití osobních údajů

Pokud si u nás objednáte kurz, školení, nebo s námi uzavřete smlouvu o spolupráci, použijeme Vaše osobní údaje na těchto právních základech:

Plnění smlouvy:

V tomto případě zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o poskytovaných službách za účelem vyřízení Vaší objednávky a poskytování služeb, abychom mohli zajistit:

 • poskytování služeb
 • plnění závazků, které pro nás vyplývají ze zvláštních podmínek stanovených vydavatelem oprávnění k akreditovanému vzdělávání
 • platby za služby
 • reklamace služeb
 • plnění dalších požadavků, se kterými se na nás obrátíte

Údaje za služby a další požadavky uchováváme po dobu smluvního vztahu, nebo po dobu konání Vámi absolvovaného vzdělávacího programu. Pro účely vydání duplikátu osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, uchováváme Vaše potřebné osobní údaje po celou dobu existence naší společnosti.

Oprávněný zájem:

V tomto případě zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o poskytovaných službách za účelem:

 • ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence (např. vymáhání pohledávek a evidence dlužníků)
 • získání informací, které povedou ke zkvalitnění služeb, které Vám poskytujeme
 • poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme sdělit po telefonu, zasílat prostřednictvím e-mailu či jiných elektronických zařízení

Za účelem ochrany právních nároků zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pro ostatní uvedené účely zpracováváme údaje po dobu plnění smlouvy či poskytování služeb + 10 let po ukončení spolupráce.

Plnění právních povinností:

Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o poskytovaných službách z důvodu dodržování následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 10-ti let od uzavření poslední smlouvy.

Fotografie z kurzů:

Z kurzů mohou být pořízeny fotografie a následně nahrány na sociální sítě, či webové stránky. Pokud máte pocit, že je pořízená fotografie nedůstojná, či vás jiným způsobem poškozuje, neváhejte se na nás obrátit. V případě, že na místě fotografovi nesdělíte, že si nepřejet být fotografováni, má se za to, že s pořízením fotografií souhlasíte.

Zájemci o naše služby:

Pokud jste nás oslovili za účelem poptávky po našich službách prostřednictvím některého z komunikačních kanálů (e-mail, telefon, webové stránky, sociální sítě či jiné elektronické nástroje) zpracováváme Vaše kontaktní údaje a případně identifikační údaje, které jste nám poskytli a to na základě oprávněného zájmu za účelem:

 • vyřízení poptávky a zpracování nabídky

Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje 5 let od posledního kontaktu.

Pokud máte zájem o naši společnost, nebo o naše služby a navštívíte naše webové stránky, kontaktujete nás prostřednictvím kontaktního formuláře či formuláře u kariéry, e-mailu či sociálních sítích, měli byste vědět, že zpracováváme Vaše osobní údaje z těchto důvodů:

Údaje o Vašem chování na našich webových stránkách:

Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme údaje o Vašem chování na našich webových stránkách na základě oprávněného zájmu za těmito účely:

 • zajištění bezpečnosti, funkčnosti a předcházení útoků
 • zlepšování nabízených služeb prostřednictvím získávání informací o chování a návštěvnících webové prezentace
 • měření efektivity naší webové prezentace a optimalizace výdajů na reklamu prostřednictvím sledování návštěvnosti našeho webu, vytváření statistiky a přehledů

Údaje uložené do souborů cookies a další technologie:

Pokud máte ve svém prohlížeči povoleny cookies, dochází k jejich ukládání do Vašeho internetového prohlížeče či pevného disku. Navštívíte-li naše webové stránky, uloží se do těchto malých souborů (cookies) informace o Vašich aktivitách, které nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu.

Používání cookies si můžete nastavit ve svém prohlížeči.

Údaje získané při komunikaci s Vámi:

Pokud jste nás oslovili prostřednictvím některého z komunikačních kanálů (e-mail, telefon, sociální sítě či jiné elektronické nástroje) zpracováváme Vaše kontaktní údaje a případně identifikační údaje, které jste nám poskytli a to na základě oprávněného zájmu za účelem:

 • vyřízení Vašich požadavků.

Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje 5 let od posledního kontaktu.

Pokud máte zájem o spolupráci:

Pokud jste nás oslovili za účelem zájmu o spolupráci prostřednictvím některého z komunikačních kanálů (e-mail, telefon, sociální sítě či jiné elektronické nástroje) zpracováváme Vaše kontaktní údaje, identifikační údaje a další údaje poskytnuté v přiloženém životopise a souvisejících dokumentech na základě oprávněného zájmu za účelem:

 • posouzení Vašeho zájmu

Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení.

Pokud jako lektor provádíte školení:

Jste-li našim lektorem, zpracováváme zejména Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, fotografie, či informace o průběhu prezentace. Tyto údaje využíváme za účelem prezentace Vašich kurzů na sociálních sítích a webových stránkách a k plnění vzájemných smluvních povinnosti (pro ty můžeme vyžadovat další údaje uvedené na fakturách či vzájemných dohodách). Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, oprávněný zájem a plnění zákonných povinností.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání smluvního závazku a následně po dobu stanovenou zejména předpisy upravujícími účetnictví.

Na kurzu mohou být pořízený fotografie, přičemž výše uvedené ustanovení k pořizování fotografií platí ve stejném rozsahu.


Doba uchovávání osobních údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem, a to minimálně po dobu existence vzdělávací společnosti
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat


Osobní údaje zpracováváme pro různé účely na základě těchto právních důvodů:

 • bez Vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu, nebo z důvodu plnění právní povinnosti
 • na základě Vašeho souhlasu


Zpracování osobních údajů se vždy váže k účelu, na jehož základě určíme právní důvod zpracování.


Zpracovávání osobních údajů a jejich poskytování třetím stranám

Všechny uvedené osobní údaje, které jsme od Vás získali, zpracováváme v roli správce. To znamená, že stanovujeme také účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše údaje dále předáváme těmto zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů a opatření:

 • poskytovatel hostingových služeb
 • poskytovatel e-mail marketingového nástroje pro hromadnou rozesílku mailů
 • poskytovatelé daňových a účetních služeb a softwarů
 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory v oblasti řízení projektů, CRM
 • provozovatelé pracovních portálů


Práva osob, jejich osobní údaje zpracováváme

Při zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na přístup

Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k informacím, které o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme a jaká další máte práva. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o potvrzení zpracování osobních nebo o vytvoření kopie zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte dle čl. 16 GDPR právo na opravu. Vaší žádostí se budeme zabývat bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz

V případech uvedených v čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Pokud nebude uplatnění tohoto práva relevantní, nebo proveditelné, nebo Vaše údaje zpracováváme i na základě jiného právního důvodu, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Kromě práva na výmaz máte právo (dle čl. 18 GDPR) na omezené zpracování (po omezenou dobu) v určitých případech, zejména pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, uplatnili jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů či odmítáte jejich výmaz z důvodů ochrany svých právních nároků či nesouhlasíte s jejich výmazem a požaduje namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Dle čl. 20 GDPR právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu, máte dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

V případě, že naše společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, ukončíme zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost, proti námi prováděnému zpracování osobních údajů, můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Uplatnění svých práv na ochranu osobních údajů

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit pouze písemně v listinné formě, zasláním na adresu sídla naší společnosti.

Abychom dodrželi zabezpečení dat našich klientů, je nezbytné, aby byla Vaše žádost na uplatnění práva opatřena úředně ověřeným podpisem.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od data přijetí. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme předem informovat.
google-site-verification: googlee5e388488544800d.html